Home » กฎหมาย : ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎหมาย : ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

by admin
77 views
1.กฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้ความเข้าใจง่ายและกระชับกว่า นี่คือเนื้อหาของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญของประเทศไทย

พรบ. ความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน พ.ศ. 2554

พรบ. ความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายแม่ที่กำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

2.พรบ. ความปลอดภัยและสุขภาพในที่ทำงาน พ.ศ. 2554

 1. หน้าที่ของนายจ้างและพนักงาน : กฎหมายกำหนดหน้าที่ของนายจ้างในการให้ความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน รวมถึงการให้คำแนะนำและอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสม
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย : กฎหมายบังคับให้นายจ้างและผู้ควบคุมสถานที่ทำงานดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมถึงการป้องกันอันตรายในการทำงาน การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และการจัดระบบให้เหมาะสม
 3. การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ : กฎหมายมีมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เช่น มาตรการกันไฟฟ้าช็อค การป้องกันอัคคีภัย และการประเมินความเสี่ยงต่างๆ
 4. การให้ความร่วมมือและเสริมสร้างสุขภาพในที่ทำงาน : กฎหมายบังคับให้ก่อนที่จะมีการดำเนินการที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ในสถานที่ทำงาน นายจ้างต้องเสริมสร้างสุขภาพให้กับพนักงานด้วยการส่งเสริมการใช้สวมหมวกนิรภัย การฉีดวัคซีน และการตรวจสุขภาพตามข้อกำหนด
 5. การรายงานเหตุการณ์และการสอบสวน : กฎหมายบังคับให้นายจ้างรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่ส่งผลกระทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และมีการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและวิธีการป้องกันในอนาคต
 6. ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายสำคัญ : กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดระบบให้เหมาะสมเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งอันตรายสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เช่น การจัดการสารเคมี การเก็บรักษาของเสีย และควบคุมการทำงานที่ส่งผลกระทำต่อสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ พรบ. ความปลอดภัยฯ 2554

Screen Shot 2567-02-13 at 11.58.02

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
 3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
 4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
 5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
 6. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2563
 7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
 8. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
 9. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564
 10. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
 11. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
 12. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564
 13. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2564
 14. กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2564

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon