Home » ทำความรู้จัก : หน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565

ทำความรู้จัก : หน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565

by admin
155 views
1.ทำความรู้จักหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มีส่วนสำคัญในการพลักดันให้ภายในบริเวณทำงานนั้นมีความปลอดภัย การสร้างพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน

การให้ความสำคัญในการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในพื้นที่ทำงานและช่วยเสริมสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของพนักงาน กฎหมายได้มีการประกาศออกมาแล้วสำหรับหน้าที่ จป.หัวหน้างาน ตามกฎหมายกฎกระทรวง 2565 วันนี้เราจะมาดูว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง

จป. หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

2.จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปน

1. กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงานโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ

3. จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีและทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน

4. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

5. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

6. กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

8. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

จป.หัวหน้างาน นั้นจะต้องผ่านการ อบรม จป.หัวหน้างาน ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม จป.หัวหน้างาน ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

เว็บไซต์รวมบทความด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ทำให้คุณเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by  cbdoilforsalecoupon